Podniková a sociální eurytmie

S rozšířením potřeby oživit sociální vztahy ve velkých pracovních oblastech (banky, firmy, koncerny apod.) vznikla řada cvičení, která svou podstatou zviditelňují procesy na pracovištích. Pomocí zážitku duše dojde k vědomému poznání klíčových momentů ve vývoji spolupráce. Člověk prožívá sám sebe jako nedílnou část celku, který se pomocí eurytmie proměňuje a vnitřně obohacuje.

Podnikovou eurytmii založila Annemarie Ehrlich v Nizozemsku. Je často označovaná jako sociální eurytmie, neboť není orientována na umělecký výkon. Eurytmisté při ní pracují ve firmách, institucích a obchodních organizacích na všech úrovních. Díky eurytmii se podpoří spolupráce mezi lidmi, nové způsoby práce, iniciativa a tvůrčí invence na pracovištích.

Motto Annemarie Ehrlich je: „Umění je to, co přináší radost“.

Tím se ukazuje, proč ona i její pokračovatelé mají s předáváním podnikové eurytmie úspěch. V roce 1986 v Holandsku byl založen Ústav pro eurytmii v průmyslu, podnikání a profesionálním životě. Mnoha firmám od té doby pomohla zkušenost s eurytmií při řešení pracovních problémů. Přinesla jim novou perspektivu a nový pohled na spolupráci. Denně je možné společně cvičit eurytmii na chodbách, pro management je eurytmie zařazována jako součást vzdělávání a osobního rozvoje. Cvičením se obrušují vyostřené mezilidské vztahy a podporuje se tvůrčí iniciativa mezi lidmi. V Británii jsou taková cvičení označována jako „sociální“ eurytmie.

Annemarie Ehrlich od roku 2000 navštěvuje každoročně Českou republiku a předává zájemcům své zkušenosti jak s uměleckou, tak i sociální eurytmií.

Další informace o podnikové eurytmii lze nalézt na stránkách Objevování eurytmie.

Rozhovory s paní Annemaire Ehrlich

X