Pedagogická eurytmie

Eurytmie v mateřské škole

Kromě výtvarného či hudebního umění se děti ve waldorfské MŠ pravidelně setkávají s pohybovým uměním eurytmie. První krůčky z jistoty tříd do světa vedou tak do míst plných radosti a fantazie, do „POHÁDKY“. Pomocí kouzelných pláštíků se přenesou do zahrady plné zvířátek i kouzelných bytostí.


Eurytmický pohyb vycházející z celého člověka, z jeho duševní nálady, dává malým dětem možnost zažít různé kvality (rychlý-pomalý, slabý-silný, potichu-nahlas). Tento rytmus je velmi důležitý pro vývoj fyzického těla v prvním sedmiletí, podporuje i pravidelné a správné dýchání.

Děti v tomto věku neznají ještě písmena. Při naší společné cestě pohádkou však napodobují gesta, jež náleží k jednotlivým hláskám. A tak zcela přirozeně přiřazují ke zvuku určitý pohyb. A každou hlásku prožijí celým svým tělem až do konečků prstů. Eurytmie se tímto jedinečným způsobem podílí i na utváření řeči v tomto věku.


Společné prožívání eurytmie pomáhá dětem v MŠ i ve správném vývoji jejich vůle. Děti se postupně učí omezit své chtění a radovat se z kázně i ladnosti společného pohybu.

Vývojový stupeň dětí v MŠ bývá vzhledem k věku velmi odlišný. K setkání s eurytmií dochází 1x týdně a nejdůležitější je pro děti radost i nadšení ze společného prožitku. Právě odtud plyne radostný zájem o svět kolem nás.


Eurytmie v MŠ by měla harmonizovat vztah k sobě samému, ale také vztah dětí k okolnímu světu. Bez tohoto radostného zájmu o svět kolem by dítě nikdy nezažilo ten silný a krásný pocit souladu se světem. Pocit, že mám pevné místo ve světě, který mohu proměňovat a přetvářet. To je nejdůležitější prožitek pro dítě v prvním sedmiletí.

Eurytmie na základní škole

Eurytmie podaná odpovídajícím způsobem různým věkovým a životním stupňům, je důležitou pomocí ve vzdělávání člověka. Uchopuje tělo oduševnělým pohybem, a tak uvádí duševně duchovní stránku s tělesnou do harmonického vztahu. Oproti tělocviku, který plní při uchopování těla jiné funkce, jde v eurytmii jednak o duševní účast, se kterou je pohyb prováděn, jednak o skutečnost, že pohyby se zakládají na objektivních zákonitostech.

Základní principy v jednotlivých třídách
1. třída

Výuka je zcela utvářena z nálady pohádek. Všechny formy v prostoru a pohyby paží odpovídají obraznému prožívání dítěte. Společný kruh je prožíván jako „slunce“ nebo „hrášek“, přímka jako „zlatý most“ nebo „úzká lávka“. Snažíme se povzbudit přirozené napodobovací a pohybové síly dítěte. Děti cvičí i jemnou motoriku, rozlišování pravé a levé strany. Vše je živé, jemné i veselé a začleněné do pohádkových her.

2. třída

Východiskem cvičení jsou zvířátka a malé zvířecí příběhy. Přitom děti cvičí a zjemňují různé druhy kroků a skoků. Prožívání se odehrává v polaritách – např. jak cupitá myš a jak se hrne medvěd? Děti se učí pohybovat ve dvou kruzích a skupinách. Učí se koordinaci pohybů končetin a obratnosti. Stejně jako v 1. třídě používáme doprovod rytmických hudebních nástrojů pro dokreslení nálady.

3. třída

Po pohádkových obrazech a vlastnostech zvířat přichází ve třetí třídě pohyby, které utváří sám člověk. Děti už dávají první samostatné návrhy na formy v prostoru, dokončení rytmických cvičení. Velká událost je vědomé poznávání gest pro hlásky. Od této třídy je výuka podpořena hrou na klavír. Děti se učí hudební vnímání, pracují také na tři skupiny. Jsou vedeny k bdělosti a samostatnosti v práci.

4. třída

Nastává změna. Děti jsou v období středního dětství, chtějí být viděny, sami tvořit, chtějí zpětnou reakci na své dovednosti. Pohyb v kruhu se opouští, děti pracují frontálně, směrem dopředu. Množství cvičení koncentrace, obratnosti. Podpora výuky českého jazyka – prožívání a ztvárňování gramatických prvků. Tak dítě chápe sféru jazyka nejen rozumovými silami, ale i svým citovým a volním životem.

5. třída

Vedle prvků spojených s gramatikou je důležité utváření gest pro hlásky a slova. Děti prožívají krásu, rytmus a formu řeči. Jako něco nového objevují geometrii vlastní postavy: pentagram. Ve spojení s výukou dějepisu zpracovávají texty ze starověkých kultur. Poprvé může dojít i na cizojazyčné texty. V tónové eurytmii vypracovávají dvojhlasé melodie a kánony, stupnice. Jako osvěžení působí cvičení koncentrace a obratnosti.

 

 

6. třída

Souběžně s první výukou geometrie procvičujeme geometrické proměny forem a posuny forem v prostoru (trojúhelník, čtyřúhelník). To velmi podporuje rostoucí schopnost orientace a abstrakce a dává na prahu puberty dítěti jistotu. Tělesný vývoj došel do fáze ztráty rovnovážného stavu, proto cvičíme koordinaci, symetrii, rytmus, tónová a intervalová cvičení. Začíná první vztah k dramatické sféře.

7. třída

Formy spojené s gramatickými jevy rozšiřujeme dramatickými gesty – cvičení lidských duševních nálad jako smutek, radost, vážnost, veselost. Přichází komplikovanější posouvání geometrických forem – pěti až osmiúhelníků. Některé formy dostávají povahu cvičení koncentrace a sebeovládání, cvičí se s hůlkou. V hudbě jsou to mollové a durové stupnice. Osvěžení vždy vnese první zpracovávání humoresek.

8. třída

Všechny prostorové a duševní výrazové možnosti, které se žáci naučili, jsou teď shrnovány ve větších dramatických dílech. Balady a humoresky s jejich silnými duševními kontrasty a polaritami odpovídají vnitřní situaci dítěte. V tónové eurytmii pracujeme na větších skupinových formách, čímž se podněcuje a pěstuje sociální vnímání. Pro tento věk je vhodné střídání dur a moll plné napětí.

9. třída

Studenti rozvíjí umělecký náhled na pohyb v prostoru. Intenzivně pracují na poezii, rozlišují druhy básní a hledají jim odpovídající pohybový charakter. V pohybu zapojují různé složky své osobnosti, vnímají svou postavu a vědomě s ní zachází v pohybu. Samostatně tvoří formy k básním či hudební skladbě.

Eurytmie na střední škole

X