Eurytmie jako viditelná mluva

Eurytmie vede člověka k tvoření gest spjatých s jeho nejhlubším prožíváním, k pohybům uvolňujícím duševní strnulost, schopným rozpouštět bezděčné předsudky i navyklé citové reakce sugerované dobou.

Ne každý je ovšem s to vnímat tuto léčivou moc eurytmických pohybů. Po jednom eurytmickém představení jsem například slyšel vyjádření vynikající dirigentky, že jí eurytmie připadá málo umělecká, protože přece pouze mechanicky nahrazuje jednotlivé hlásky básně předepsanými pohyby. Asi od někoho zaslechla, že eurytmie znázorňuje určité hlásky básně určitými gesty. To je sice pravda, ale je to velmi kusá charakteristika eurytmie. Právě v přednáškách Eurytmie jako viditelná mluva naznačuje Rudolf Steiner, jak bohatým výběrem uměleckých prostředků eurytmie znázorňuje slyšenou řeč, že tedy zdaleka nejde jenom o zviditelňování hlásek. Mimoto ani hlásková gesta nejsou nijak stereotypní.

Hlásku A je možná znázornit celými pažemi, ale popřípadě jenom dlaněmi nebo jenom prsty – a ještě dalšími způsoby. Navíc, i kdyby šlo jenom o znázorňování hlásek: cožpak je na místě tvrdit, že hra na klavír není dost umělecká, protože se vždycky pro určitou notu musí stisknout jedna a táž klávesa? Zviditelnění mluvy v eurytmii má ovšem mimořádný význam pro naši dobu.

Slova mohou být něčím více než pouhými značkami pro pojmy. I když moderní jazyky už prakticky skoro ztrácejí schopnost tlumočit něco jiného než myšlenky, už samotné hlásky slov, pokusíme-li se je vnímat nejen sluchem, ale i srdcem, mohou se nám stát zvěstovateli podivuhodných obsahů. Stojí za to zaposlouchat se z toho hlediska do slov jako: buclatý, skořápka, šmajdat, cucat, truchlivý, lilie, křoví…, abychom si všimli oné podivné magie hlásek. Eurytmie pro ni probouzí vnímavost. Probouzí ji tím, že její pohyby nejsou vymyšlené, nýbrž odpovídají procesům, vyvolávaným hláskami: jednak dějům ve vydechovaném vzduchu, který se různě formuje při vyslovování hlásek1, jednak – jak upozorňuje Rudolf Steiner – dějům probíhajícím v organismu životních („éterných“) sil v oblasti našich mluvidel.

Proto eurytmie, zvláště, je-li zavedena do škol, vede k intenzivnější vnímavosti pro řeč, čím vrací do lidských rozhovorů možnost hlubšího vzájemného porozumění. (Nemluvě o tom, jak podněcuje mnohostranný rozvoj pohybových schopností).

Jan Dostal
Zkrácená část předmluvy z knihy Eurytmie jako viditelná mluva


1 Prokázala to svými mnohaletými výzkumy Johanna F. Zinke; výsledky svých pokusů zachytila v knize Luftformen sichtbar gemacht, Stuttgart 2001. Srov. s. 118